ثبت شکایات

در صورتی که از هر یک از اعضای اتحادیه، شکایتی دارید می توانید در این قسمت ثبت بفرمایید. به شکایات شما رسیدگی خواهد شد.

    فکس

    02166988300

    ایمیل

    info@ehkt.ir