لیست باربری‌های غیر‌مجاز که به صورت غیرقانونی اقدام به فعالیت در حوزه باربری می کنند و مورد تایید اتحادیه حمل و نقل کالای درون شهری تهران نیستند، جهت اطلاع در این صفحه قرار می گیرد:

نام باربریآدرس دامنه
باربری تهرانbarbari-tehran.com
باربر تهرانbarbaretehran.com
باربری ظریف اتوبار ظریفbarbarizarif.com
اتوبار تهرانautobartehran.com
اسنپ بارsnaappbar.com
ظریف بیارzarifbiar.com
باربری برتر تهرانbarbaribartartehran.com
اتوباربری ظریفotobarbaryezarif.com
اتوبار روزautobarrooz.com
تک بار پایتختtakbarpaytakht.com
اته باربرetebarbar.com
ظریفی بارzarrifibar.com
بی نظیر بارbinazirbar.net
باربری تهرانbarbariteh.com
روزبارroozbarr.com
لوکس بارluxbarr.com
اسباب کشی تهرونasbabkeshitehroon.com
تهران اتوبارtehranotobar.com
تهران باربریtehrranbarbari.com
ظریف بارzarifbaaaar.com
ظریف بار ۱۵۰۰zerif-barr1500com.business.site
اتوبار شرقautobarshargh.com
اتوبار تهرانautobartehraan.com
اتوبار تهرانautobaartehran.com
آریا بارaria-bar.com
ظریفی بارzarrifibarr.com
ظریف بار ۱zarrifbar1.com
اتوبار طراوتotobaretaravat.com
ظریف بارzariefba.top
شمیران بارshemiraanbar.com
دیار بارdiarbar.com
ظریف بارzariiefbar.com
اتو باربریautobarbary.com
آرامش بارaramesh.ir
ظریف بار تهرانیانzarifbartehranian.blog.ir
لکسون بارlexonbar.com
اتوبار لوکسotobarlux.com
آریا بارarya-bar.com
معتمد بارmotamed-bar.com
اطلس کالاatllaskala.com
باربری شهرbarbarishahr.com
اطلس بار ظریفatlasbarezarif.com
باربرانbarbaraan.ir
پایتخت بارpaytakhtbaar.com
اطلس بارatlas-bar.com
ظریف بار ۲۴zarifbar24.com
ظریف بارzariif-barr.com
ظریف بارzarifbar.link
تهران باربریtehraanbarbari.com
باربری اطلس ۲۴barbaryatlas24.com
باربری اسباچیbarbaryeasbachi.com
باربری تهران برترbarbari-tehran-bartar.com
تهران باربریtehran-barbarii.com
اسبابچیasbabchii.com
اسنپ بارesnapbar.com
تک بار پایتختtakbarepaytakht.com
ظریف پکzarifpak.com
ظریف بارzarif-barr.com
اتوبار ظریفautobarrzariff.com
اسنپ بار ۲۴snapkar24.com
تیک بارtiikbar.com
ظریف بارzariffbbarr.com
بارچین بارbarchinbar.com
بی نظیر بارbinazirbar.net
کانون بارkanoonbar.com
اتوبار روزautobarrooz.com
باربری ظریف بارbarbarizarifbar.com
ظریف بارzarifbaaaar.com
باربری ظریف کارهاzarifkarha.com
باربری تهرانbaarbariitehran.com
ظریف بارzariif-barr.com
طاهر بارtaherbar.com
ظریفی بارzarriifbar.com
تهران بار آنلاینtehranbar.online
تهران بار ۲۴tehran-bar24.com
تی ان بارtnbar.ir
های بارhibaar.com
اسنپ بارsnapbbar.com
اثاثیه بارasasiebar.com
همیار بارhamyarbar.com
باربری تهرانbarbarritehran.com
اسنپ بار تهرانsnappbarrtehrann.com
ظریفی بارzarrifibar.com
۷ آریا بار7arifbarr.com